Meer stikstofruimte voor PAS-melders beschikbaar

02-05-2023 BALK – Het kabinet heeft besloten de prioritering van doelen in het stikstofregistratiesysteem aan te passen en de PAS-melders daarbij meer prioriteit te geven. Met de nieuwe systematiek wordt ook geborgd dat zo min mogelijk stikstofruimte onbenut blijft. Dat schrijft minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet voelt een zware verantwoordelijkheid om de problematiek van PAS-melders – ondernemers die in beginsel buiten hun schuld zonder benodigde natuurvergunning zijn komen te zitten –  zo snel mogelijk op te lossen. Daarbij wordt voortdurend bekeken welke besluiten daar aan kunnen bijdragen.

Het stikstofregistratiesysteem was eerder bestemd om ruimte uit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen toe te kennen aan woningbouwprojecten en enkele grote wegenprojecten. Ruimte die niet nodig was voor deze doelen, kon aan PAS-meldingen worden toegedeeld. Die afspraken van het vorige kabinet worden nu aangepast.  PAS-meldingen kunnen bij inwerkingtreding van de herprioritering als eerste van de beschikbare ruimte gebruik maken.

Omdat de woningbouwopgave onverminderd groot is, en doorgaans weinig ruimte vraagt, is besloten dat er ook ruimte gereserveerd kan worden voor de meest concrete woningbouwprojecten waarvoor binnen een jaar een vergunningaanvraag wordt gedaan. De verwachting is dat dit om een zeer beperkte hoeveelheid stikstofruimte gaat. Na de PAS-meldingen en de meest concrete woningbouwprojecten kunnen ook projecten betreffende renovatie en veiligheid ten aanzien van rijkswegen gebruik maken van de resterende ruimte.

Met de nieuwe systematiek komt op termijn meer ruimte beschikbaar voor het legaliseren van PAS-meldingen. De aanpassing in prioritering geldt ook voor de ruimte uit de opkoopregeling Maatregel Gerichte Aankoop die zal worden toegevoegd aan het stikstofregistratiesysteem.

Voor de aanpassing is een wijziging van de Regeling natuurbescherming nodig waardoor de nieuwe prioritering met ingang van begin oktober 2023 in de praktijk kan worden toegepast. Tot oktober is de huidige prioritering van toepassing, en het stikstofregistratiesysteem wordt met het huidige kabinetsbesluit ook weer opengesteld.

Geef een reactie