Landbouwvisie voor Fryslân

11-06-2024 BALK- Landbouwpartijen LTO Noord, Agrarische Jongeren Fryslân, Agractie, Boerennatuur Fryslân, Fries Grondbezit en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond hebben samen de “Visie op de land- en tuinbouw in Fryslân” aangeboden aan Friese overheden. Met het hoofdlijnenakkoord komt er een rem op het Fries Programma Landelijk Gebied. Dat betekent niet dat de opgaven voor de agrarische sector van de baan zijn, de provincie Fryslân heeft daarom aangegeven behoefte te hebben aan een landbouwvisie voor de provincie.

De provincie Fryslân vindt dat Friesland een landbouwprovincie is en moeten blijven. In de visie wordt onderbouwd waarmee de provincie rekening moet houden om die ambitie inhoud te geven. LTO Noord bestuurder Jan-Teade Kooistra: “Regelgeving over bufferzones, NV-gebieden en het wegvallen van derogatie zorgen ervoor dat agrarische bedrijven momenteel alleen bezig zijn met overleven. De visie richt zich op perspectief, continuïteit en de mogelijkheid om met de primaire productie een fatsoenlijk inkomen te verdienen.”

De inzet is dat agrarische bedrijven in 2050 economisch en ecologisch in balans zijn en voldoen aan haalbare maatschappelijke doelen op gebied van natuurherstel & biodiversiteit, stikstof & klimaat, bodem & water en dierwelzijn. Hendrik Galema, voorzitter Agrarische Jongeren Friesland: “Om de toekomst van agrarische bedrijven veilig te stellen voor toekomstige generaties, is innoveren noodzakelijk. Daarbij hebben we ondersteuning nodig van overheden. Financieel, om investeringen door boeren te stimuleren,  maar ook voor het borgen van oplossingen: resultaten die we in de sector behalen met innovatie, moeten ook bijdragen aan het doelbereik.”

Daarnaast zijn er in Fryslân veel agrarisch ondernemers zonder opvolger. Onwerkbare wet- en regelgeving, samen met de grote druk die banken uitoefenen, maakt het niet aantrekkelijk om een boerenbedrijf over te nemen. Voor het behoud van voldoende agrarische bedrijven in Fryslân roepen de samenwerkende agrarische partijen de overheden op om ook daarin hun rol te pakken. Een groot deel van de werkgelegenheid, economie en de leefbaarheid in het landelijk gebied en de dorpen is immers afhankelijk van de agrarische sector.