Klimaatbestendig Weidevogelbeheer

06-11-2022 BALK – Het weer heeft een grote invloed op het broedsucces van weidevogels. Bovendien laat het weer steeds grotere extremen zien door klimaatverandering. De vraag is hoe we hiermee om moeten gaan. Samenwerking tussen verschillende partijen is en zal hierbij een belangrijke sleutel tot succes zijn.

Het weidevogelseizoen van 2022 kende veel extremen. Het seizoen startte nat in februari, gevolgd door droogte in maart, wisselvalligheid tot en met juni en weer droogte vanaf juli. De onvoorspelbaarheid van het weer vraagt intensieve aandacht van onze weidevogelexperts.

Weidevogelseizoen 2022
Gedurende het seizoen van februari tot en met juli zijn de weidevogelexperts druk met het weidevogelbeheer. Dit kunnen en doen ze niet alleen. Ze stemmen het waterbeheer af met het waterschap, vragen de vogeltellers naar de actuele broedvogelgegevens en maken afspraken met de pachters over het beweiden en maaien.

It Fryske Gea streeft zoveel mogelijk naar een optimale samenwerking tussen de betrokken partijen in het weidevogelbeheer en naar een optimale inrichting van haar gebieden om dit beheer uit te kunnen voeren.

Maatregelen voor een veilig en welkom thuis
Na het broedseizoen moet vervolgens veel landwerk geregeld worden om de gebieden weer klaar te maken voor het volgende seizoen. Denk aan het opschonen van sloten, greppelbeheer en bemesting. Alleen als we alles goed doen bieden we een veilig en welkom thuis voor weidevogels. Dit geldt voor onze eigen natuurgebieden, maar ook het boerenland dat hier omheen ligt. Om dit voor elkaar te krijgen bestaat het Olterterpoverleg. Dit is een overlegplatform van Fryske weidevogel-organisaties bestaand uit It Fryske Gea, Bond Friese VogelWachten, Kollektiven Beried Fryslân, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Gezamenlijk maken zij jaarlijks in opdracht van Provincie Fryslân het jaarbericht – Weidevogels in Fryslân.

Ben je benieuwd naar welke maatregelen It Fryske Gea wanneer gaat nemen? Bekijk het maatregelenoverzicht >>

Geef een reactie