Invoerdatum Omgevingswet gaat naat 1 januari 2024

27-01-2023 BALK – De Omgevingswet kan verantwoord en zorgvuldig van start. Het onderliggende digitale stelsel is technisch voldoende gereed en vormt voor de invoering geen blokkade. Dat blijkt uit een derde serie van intensieve testen die door een externe partij is gevalideerd. Het Rijk, medeoverheden en het bedrijfsleven scharen zich unaniem achter invoering per 1 januari 2024.  Dat schrijft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

Het Koninklijk Besluit dat de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 regelt, is donderdag 26 januari door minister De Jonge bij de Eerste en Tweede Kamer in procedure gebracht. De vorig najaar afgesproken streefdatum van invoering per 1 juli 2023 is niet meer aan de orde.

Snel zekerheid over de invoeringsdatum is voor alle betrokkenen cruciaal om zorgvuldig de laatste stappen te zetten bij de inrichting van de werkprocessen en het vasthouden van kennis en personeel. Daarnaast hebben initiatiefnemers bij planvorming en vergunningverleningstrajecten zekerheid nodig over de wet- en regelgeving die van toepassing is. 

Minister De Jonge schrijft verder dat de startdatum van 1 januari 2024 recht doet aan de wens van de VNG en het bedrijfsleven om tussen de definitieve vaststelling van de invoeringsdatum van de Omgevingswet en de daadwerkelijke invoering minstens zes maanden tijd te hebben om een zorgvuldige inwerkingtreding te waarborgen. Zowel overheden als het bedrijfsleven benadrukken dat de Omgevingswet van groot belang is voor het oppakken van urgente opgaven op het gebied van woningbouw, infrastructuur, landbouw, natuur en klimaat.

De Omgevingswet bundelt een veelheid aan wetten en regels voor onze leefomgeving in één wet. Procedures worden gestroomlijnd. Er komt één digitaal loket waar consumenten en bedrijven kunnen checken welke regels van toepassing zijn en of het aanvragen van een vergunning nodig is. De Omgevingswet en het digitale stelsel vergemakkelijken een integralere besluitvorming met minder regeldruk in de dienstverlening aan consumenten en bedrijven.

Geef een reactie