Geluidstoename rond provinciale wegen in Fryslân

22-06-2022 BALK – De provincie Fryslân heeft een nieuwe geluidsbelastingkaart 2021 vastgesteld. Deze kaart geeft op basis van berekeningen het geluid rond provinciale wegen in Fryslân weer en vervangt de kaart van 2016. Aan de hand van deze kaart komt er in 2024 een plan met maatregelen om de geluidstoename te beperken.

Elke vijf jaar stelt de provincie Fryslân een nieuwe geluidsbelastingkaart vast. Deze kaart laat zien dat het aantal woningen dat is blootgesteld aan verkeerslawaai in Fryslân is toegenomen. Fryslân heeft onder andere meer kilometers provinciale weg gekregen en er rijden meer auto’s. Daarnaast is de berekeningsmethode gewijzigd. Voor heel Europa is deze berekening – op basis van verkeersintensiteiten, snelheden, conditie van het wegdek en de afstand tot de bebouwing –gelijk en wettelijk vastgelegd.

Actieplan geluid
De provincie heeft de verplichting om na het vaststellen van een geluidsbelastingkaart ook een actieplan geluid op te stellen. Dit plan beschrijft mogelijke maatregelen om geluid te beperken. In het geval van provinciale wegen kan dit gaan om het aanleggen van stiller asfalt of het plaatsen een geluidswal. Als dit onvoldoende werkt, kan het gaan om het isoleren van woningen. Omdat de geluidsbelastingkaart op basis van nieuwe berekeningen vastgesteld is, neemt de provincie ook de uitgangspunten voor het actieplan geluid onder de loep. Het nieuwe actieplan komt in 2024 en sluit aan op de nieuwe geluidsbelastingkaart (2021). Het huidige actieplan loopt tot en met 2023 en is alleen van toepassing op de vorige geluidsbelastingkaart (2016).

Geluidsproductieplafond
Met het ingaan van de Omgevingswet verandert ook het een en ander op het gebied van geluidwetgeving. Waar het geluid van wegen zonder gevolgen jaarlijks iets toe kan nemen als gevolg van groei van het autoverkeer, zit er straks een maximum aan de groeiruimte. Als het maximum, het geluidsproductieplafond, bereikt is, moet de provincie nagaan welke maatregelen genomen kunnen worden om het geluid weer onder het maximale grensniveau te brengen. Voor het vaststellen van het actieplan geluid, wachten we op deze Omgevingswet.

Geef een reactie