Fryslân relatief veilig, maar niet alle trends positief

15-06-2024 BALK – Fryslân behoort al jaren tot de veiligste provincies van Nederland. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde worden er minder misdrijven geregistreerd, worden er minder inwoners verdacht van een misdrijf en zijn er minder inwoners geregistreerd als verdachte. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de monitor Veiligheid.

Er zijn echter ook een paar minder positieve trends. Zo daalt het aantal geregistreerde misdrijven sinds 2017 nauwelijks meer. Het aandeel inwoners dat aangeeft slachtoffer te zijn geweest van (traditionele) criminaliteit en aangeeft zich weleens onveilig te voelen, is de afgelopen twee jaar zelfs licht gestegen. Wel positief is dat de online criminaliteit tussen 2021 en 2023 is gedaald en dat ook het aandeel inwoners van de provincie dat als verdachte van een misdrijf staat geregistreerd, afnam.

Offline criminaliteit stijgt, meer onveiligheidsgevoelens
In 2023 gaf 15 procent van de inwoners van Fryslân aan slachtoffer te zijn geweest van zogeheten traditionele criminaliteit. Hieronder vallen geweld, inbraak, diefstal en vernieling. Dit percentage is iets hoger dan in 2021, toen maar 12 procent van de inwoners van Fryslân zei slachtoffer te zijn geweest van een misdrijf.

Ook minder positief is dat het deel van de Friezen dat zich weleens onveilig voelt tussen 2021 en 2023 licht is gestegen, van 26 naar 29%.

Online criminaliteit daalt
Hoopvoller zijn de ontwikkelingen rondom online criminaliteit. Ondanks de steeds verdergaande digitalisering van de samenleving, nam het percentage inwoners dat zei slachtoffer te zijn geweest van cybercriminaliteit, waaronder zaken vallen zoals hacking en online oplichting en fraude, tussen 2021 en 2023 (iets) af. Wellicht speelt een toenemende bewustwording van de risico’s van online gedrag onder burgers hierin een rol.