Friese begroting 2023 realistisch en terughoudend

28-09-2022 BALK – Investeren in de Friese mienskip en het streven naar Geluk op 1 staan centraal in de provinciale begroting voor 2023. Deze uitgangspunten zijn belangrijk in de huidige uitzonderlijke en onzekere tijden die de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van Fryslân raken. Stijgende kosten en dalende inkomsten dagen de provincie uit om het komende jaar – en de jaren daarna – slim om te gaan met haar taken en afnemende financiële middelen. In de begroting wil de provincie volgend jaar 482,4 mln uitgeven.

In haar plannen houdt het college van Gedeputeerde Staten rekening met de aankomende provinciale statenverkiezingen zodat de nieuwe Staten en het nieuwe college ruimte krijgen om eigen keuzes te kunnen maken.

Aandacht voor natuur en economie
2023 zal geen gemakkelijk jaar worden. De kosten stijgen en de inkomsten dalen. Niet alleen voor de provincie, maar ook voor gezinnen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We moeten hier op een goede manier mee omgaan

In de begroting is er ruim 100 mln euro opgenomen om Fryslân vitaal, veerkrachtig en gezond te houden. Het geld komt onder andere ten goede aan duurzame landbouw, het vergroten en herstellen van biodiversiteit en natuur en een duurzame energievoorziening. Vanzelfsprekend is er in het nieuwe jaar geld uitgetrokken voor de stikstofaanpak en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Met een bedrag van 24 mln euro wil de provincie blijven investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat en het bevorderen van een circulaire economie.

Investeren in een bereikbaar, leefbaar en vitaal Fryslân
Er wordt ruim 135 mln euro gestoken in het plegen van onderhoud en investeringen in de Friese infrastructuur. Veiligheid en bereikbaarheid over de weg, het water en het Friese OV worden hiermee verbeterd. Gedeputeerde Douwstra legt hierbij de link naar de Friese mienskip: “We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in bereikbaarheid en onderlinge verbondenheid in onze gemeenschap. De kennis en ervaring die we daarmee hebben opgedaan, moeten we gebruiken om maatschappelijke tegenstellingen te verkleinen en te bouwen aan onze gemeenschap.” Het leefbaar en vitaal houden van de Friese dorpen en steden met bijvoorbeeld bloeizones is hierbij een uitgangspunt. Hiervoor is ruim 56 mln euro beschikbaar gesteld. Een deel van dit bedrag komt ook ten goede aan een bloeiend en cultureel leven, via de Friese taal, het onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân.

De begroting voor 2023 wordt aanstaande november door Provinciale Staten behandeld.

Geef een reactie