Extra punten voor Fries en streektalen in het Iepen Mienskipsfûns

06-07-2022 BALK – Projecten die op creatieve wijze de zichtbaarheid van het Fries of één van de Friese streektalen vergroten, maken straks meer kans op een bijdrage van het Iepen Mienskipsfûns. Aandacht voor het Fries levert extra punten op, waardoor de kans op honorering groter wordt. Hiermee worden initiatiefnemers aangemoedigd om na te denken over de rol van het Fries en de Friese streektalen in hun IMF-project.

Extra criterium
Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) stelt provincie Fryslân jaarlijks zo’n 3,5 miljoen euro beschikbaar om projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of regio kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. Per regio beoordeelt een onafhankelijke adviescommissie de projecten op vijf criteria: draagvlak, continuïteit, samenwerking, empowerment en ecologie. Vanaf de volgende openstelling in september komt het criterium Taal hierbij.

Frysk en streektalen
>Door het Fries en de streektalen zichtbaarder te maken, kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de vitaliteit van de talen. Bovendien wordt de status van een taal verbetert; aan de ene kant worden sprekers bevestigd “mijn taal doet ertoe” en aan de andere kant worden de niet sprekers erop gewezen dat er nog een (officiële) taal gesproken wordt in het betreffende gebied. Gedeputeerde Sietske Poepjes: “It is in moaie keppelkâns om it Frysk in plak te jaan yn in fûns wat ús ynwenners sa goed fine kinne en sokke moaie projekten betsjinnet”. Zij kijkt dan ook erg uit naar alle projectplannen.

Kom met ideeën!
Zo ook gedeputeerde Klaas Fokkinga, met leefbaarheid in de portefeuille. Fokkinga: “De provinsje stelt yn septimber wer in miljoen beskiber foar alle Friezen dy’t harren libbensfermidden en ús provinsje moaier meitsje wolle”. Vanaf 12 september tot en met 6 oktober kunnen de plannen worden ingediend. Er zijn enorm veel voorbeelden waarmee het Fries of de streektaal een mooi plekje kunnen krijgen binnen een project. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een bordje met een QR-code dat bezoekers kunnen scannen om naar het Friestalige verhaal te luisteren. Kosten voor vertalingen kunnen worden meegenomen in de begroting van het projectplan. Voor vragen kunnen initiatiefnemers terecht bij de projectadviseurs van Streekwurk. Zij helpen graag bij het uitwerken van de plannen!

Geef een reactie