Eisen busvervoer Fryslân 2024-2034 ter inzage

08-12-2022 BALK – Komend voorjaar start de aanbesteding van het Friese openbaar vervoer. Als basis voor deze aanbesteding is het Ontwerp Programma van Eisen opgesteld. Hierin staan de minimale eisen waar de inschrijvende vervoerders aan moeten voldoen. Het uiteindelijke aanbod van de vervoerder kan dus uitgebreider zijn. Een ieder kan tot en met 20 januari 2023 reageren op het Ontwerp Programma van Eisen.

Door de effecten van corona heeft de provincie Fryslân gekozen voor een overbruggingsconcessie van twee jaar. Deze concessie loopt 14 december 2024 af. De provincie Fryslân verleent de nieuwe concessie aan een vervoerder voor de periode van 15 december 2024 tot en met december 2034.

Het Ontwerp PvE ligt van 7 december 2022 t/m 20 januari 2023 ter inzage. U kunt uw reactie digitaal indienen via onderstaand formulier. Indien u schriftelijk of per mail wilt reageren op het Ontwerp Programma van Eisen kunt u uw inspraakreactie richten aan Gedeputeerde Staten van Fryslân, Afdeling mobiliteit, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden of provincie@fryslan.frl o.v.v. reactie Ontwerp Programma van Eisen, het hoofdstuk en artikelnummer waarop u wilt reageren. Reactie indienen

Ontwerp Programma van Eisen
Een van de belangrijkste uitgangspunten is om reizigers terug in het Friese openbaar busvervoer te krijgen en om nieuwe reizigers te winnen. Op het gebied van verduurzaming streeft de provincie ernaar om zo snel als mogelijk en in ieder geval vanaf 2030 alleen nog maar zero emissie bussen te laten rijden. 

“We dagen vervoerders uit om met creatieve oplossingen te komen”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. “Zo willen we ook het platteland zo goed mogelijk bereikbaar houden. Want of je nu in Burgwerd woont, in Lioessens of in een van onze grotere plaatsen: overal moet je de mogelijkheid hebben om van het openbaar vervoer gebruik te maken.”

Reageren
Van 7 december 2022 tot en met 20 januari 2023 kan iedereen die belangstelling heeft voor het openbaar vervoer reageren op het Ontwerp Programma van Eisen door een reactie in te dienen via www.fryslan.frl/busvervoer-fryslan. Nadat alle reacties zijn beoordeeld en afgewogen, stelt de provincie het definitieve Programma van Eisen vast.

De provincie verwacht in maart te starten met de aanbesteding. Elk bedrijf dat het openbaar vervoer zou willen verzorgen, moet op basis van het bestek een offerte sturen naar de provincie. De provincie beoordeelt de offerte en beslist welke partij de komende tien jaar het vervoer mag gaan verzorgen. Naar verwachting is dit in het najaar van 2023 duidelijk.

Geef een reactie