De raad vergadert op 25 januari

23-01-2023 BALK – De gemeenteraad vergadert op woensdag 25 januari. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur.

Op de website dfm.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen.

Agenda:
1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen
2. Vragenhalfuur
3. Besluitenlijsten van de raadsvergadering van 21 december 2022 en 18 januari 2023,
4.Debat
5D. Urgent stuk Flexwonen
6D. Urgent stuk Motie vreemd aan de orde van de dag (VVD, BP DFM) – Kinderhartchirurgie UMC Groningen
7D. Urgent stuk Funderingsaanpak veenweidegebied Fryslân
8D. Urgent stuk Opheffing openbare basisschool It Haskerplak in Oudehaske
9D. Urgent stuk Aanvraag Bloei en de Schakel voor het programma onderwijshuisvesting 2023
10D. Stuk zonder deadline Nota levenscyclusbeheer Gemeentelijk Vastgoed DFM
11D. Stuk zonder deadline Inkoop- en aanbestedingsbeleid DFM 2022
12D. Stuk zonder deadline Uitvoeringsprogramma 2022-2026
13D. Wordt doorgeschoven naar D&B 22 februari 2023 Onttrekking openbaarheid pad Dokter
14D. Wordt doorgeschoven naar D&B 22 februari 2023 Rekenkameronderzoek Evaluatie participatiewet
15D. Hamerstuk Jaarrekening 2021 Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing
16D. Hamerstuk Zienswijzen kaderbrief 2024-2027 Veiligheidsregio Fryslân
17D. Hamerstuk Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen De Fryske Marren 2023
18D. Hamerstuk Bestemmingsplan Beuckenswijkstraat 48 Sondel
19D. Hamerstuk Verklaring van geen bedenkingen Ringvaart 5 in Bantega
20D. Hamerstuk Recreatief gebruik bestaande woning Sondelerleane 2 te Sondel
21D. Wordt doorgeschoven naar D&B 22 februari 2023 Programma Recreatie en Toerisme de Fryske

Geef een reactie