Bredere aanpak voor ontwikkeling Fries Natuurnetwerk

11-10-2022 BALK – Met een bredere aanpak wil de provincie Fryslân de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vooruit helpen. Het voorstel aan Provinciale Staten is om het nu beschikbare budget uit het Natuurpact – zo’n 50 miljoen euro – in te zetten voor ontwikkeling van het gehele netwerk en daarmee alle voorbijkomende kansen aan te grijpen om het NNN sneller te realiseren.

Het verschil met de huidige strategie is dat de inzet nu vooral gericht is op een deel van de ontwikkeling van het NNN, namelijk in de Natura 2000-gebieden en voor de Kaderrichtlijn Wateropgaven (KRW). Dit zijn de zogenaamde prioriteit 1 en 2 opgaven. Het voorstel is om die strategie te verbreden en voortaan in te zetten op de ontwikkeling van het volledige NNN, inclusief de provinciale opgave (prioriteit 3 en 4). Dat betekent dat het geld wat eerst alleen voor Natura 2000 en KRW beschikbaar was, ook beschikbaar wordt voor ontwikkeling van natuur voor de provinciale opgave van het NNN. Dat geeft de kans om in het gehele Natuurnetwerk in te spelen op kansen voor omvorming of inrichting van natuur. Het beschikbare geld blijft dan niet in de portemonnee hangen als kansen voor realisatie van natuur in Natura 2000-gebieden of voor KRW uitblijven.

Natuurinrichting met deze bredere aanpak kost de provincie geen extra geld, maar om aan de slag te gaan in het gehele NNN is wel meer capaciteit nodig. Onder andere zodat Natuer mei de Mienskip voldoende mogelijkheden krijgt om invulling te geven aan haar aanbod om een deel van het netwerk te realiseren.

Stevige basis
De ontwikkeling van het NNN draagt bij aan een stevige, gezonde basis voor de natuur in Nederland. Daar horen ook de kwetsbare en stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden bij. Het is daarom een belangrijk doel in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Met deze bredere aanpak wordt er niet méér natuur aangelegd. Het gaat uit van de bestaande begrenzing van het natuurnetwerk.

De stikstofopgave zorgt voor veel onduidelijkheden en onrust. En ook dat raakt aan de ontwikkeling van het NNN. Zorgvuldige afstemming met grondeigenaren, omgeving en andere betrokkenen over de realisatie van het netwerk is daarom belangrijk.

Aanleiding voor de bredere aanpak
De aanleiding voor het voorstel voor deze bredere aanpak zijn onder andere de behandeling van het aanbod van Natuer mei de Meinskip in Provinciale Staten in maart dit jaar, de behandeling van de Strategische Grondnota in april en gesprekken met het ministerie van LNV en de landelijke Taskforce Restopgave NNN. Uit deze gesprekken komt naar voren dat landelijk niet met prioriteiten binnen het NNN gewerkt wordt. Een bredere aanpak voor Fryslân, zonder bepaalde gebieden voorrang te geven, past dus in die lijn. Met de bredere aanpak bestaat de kans dat de natuurdoelen sneller worden gehaald. In het najaar van 2022 neemt Provinciale Staten een besluit over de aanpak.

Geef een reactie