Afbouw gebruik pesticiden

11-01-2023 BALK – De provincie Fryslân heeft een plan van aanpak opgesteld om te stimuleren dat er minder pesticiden (bestrijdingsmiddelen) worden gebruikt. Het gaat onder andere om bewustwordingscampagnes, test- en experimenteerruimte voor boeren en lobby voor goedkeuring van alternatieve bestrijdingsmiddelen.

Het initiatiefvoorstel ‘Naar een schone en gezonde leefomgeving: afbouw gebruik van pesticiden in Fryslân 2021-2030’, werd in september 2021 aangenomen door Provinciale Staten. Pesticiden tegen bijvoorbeeld insecten, ongedierte, schimmels en ongewenste planten worden op grote schaal gebruikt. Ondanks dat veel middelen wettelijk zijn toegestaan, bedreigen sommige de kwaliteit van ons water, de bodem en de lucht en de planten en dieren die hierin leven. Doel van het initiatiefvoorstel is het in gang zetten van een beweging om het gebruik van deze middelen af te bouwen. Er is geen sprake van dwang of drang. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor een plan van aanpak vastgesteld. Gedeputeerde Douwe Hoogland: “It maatregelpakket moat bewustwêzen kreëarje oer it brûken fan pestisiden. De provinsje wol de ôfbou fan it brûken fan dy middels hjirmei stimulearje en fasilitearje.”

Maatregelenpakket
Een campagne maakt inwoners en bedrijven van Fryslân bewust van de effecten van pesticiden en producten waarop deze middelen vaak worden gebruikt. Er worden gesprekken op gang gebracht tussen boeren en omwonenden. Boeren krijgen test- en experimenteerruimte, zodat op kleine schaal nieuwe technieken en alternatieve middelen uitgeprobeerd kunnen worden. De provincie spant zich daarnaast in voor de goedkeuring van adequate alternatieve bestrijdingsmiddelen en bijvoorbeeld labeling van producten (laten zien of iets duurzaam is of niet). Daarnaast is het doel om in 2030 geen pesticiden meer te gebruiken op de provinciale akkerbouwpercelen (zo’n 40 hectare).

Uitvoering
Alle maatregelen worden in 2023 opgestart. Na twee jaar is er een evaluatiemoment en besluit de provincie  over een vervolg tot en met 2030. Voor het uitvoeren van het plan van aanpak is circa € 700.000 euro beschikbaar. Het afbouwen van pesticiden past bij de Europese Green Deal en sluit tevens aan bij provinciale programma’s als Kaderrichtlijn Water, Regiodeal natuur inclusieve landbouw, het bodembeleid en het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân.

Geef een reactie