Adema heeft 6,7 miljard euro nodig voor landbouwakkoord

17-05-2023 BALK – Minister Adema van LNV denkt 6,7 miljard euro nodig te hebben van het kabinet voor de maatregelen uit het landbouwakkoord. Dat staat in een nota die zijn ministerie heeft opgesteld. De minister heeft binnen het kabinet nog niet de toezegging dat dit bedrag ook binnen het Transitiefonds wordt gereserveerd. Adema moet zijn collega ministers nog overtuigen van de effectiviteit van de beoogde maatregelen en dat met extra doorrekeningen onderbouwen.

Naast die 6,7 miljard euro die Adema eenmalig denkt nodig te hebben, is er naar schatting jaarlijks structureel 600 miljoen euro nodig voor het belonen van ‘ecosysteemdiensten’. Het gaat daarbij om vergoedingen voor boeren die aan natuurbeheer doen, bijvoorbeeld door leefgebieden van insecten te versterken, gebieden aan te leggen voor bepaalde vogelsoorten en het beheer van sloten en poelen.

Een belangrijk discussiepunt in de gesprekken over het Landbouwakkoord dat de minister hoopt te sluiten is een maximum norm over het aantal koeien per hectare. In het document van het ministerie van LNV wordt een norm van 0,35 hectare grasland per grootvee-eenheid genoemd. De bedoeling is om zo te komen tot een lagere veebezetting met behoud van het areaal grasland.

Andere maatregelen die in het overleg besproken worden, zijn technische maatregelen zoals emissiearme stallen, het aanpassen van veevoer, vermindering van het gebruik van  gewasbeschermingsmiddelen, meer mestverwerking en emissiearm uitrijden van mest en maatregelen zoals het verhogen van het waterpeil en duurzaam bodembeheer. Ook is er discussie over de productierechten van bedrijven die stoppen.

Het ministerie van LNV heeft adviezen ingewonnen bij deskundigen van de Wageningen Universiteit. Die verwachten dat de Nederlandse veehouderijsector met 20 tot 30% zal moeten krimpen, naast alle maatregelen uit het akkoord die worden genomen, om de klimaat-, water- en stikstofdoelen binnen bereik te laten komen.

Geef een reactie