Aantal broedparen grutto’s was 4% minder dan in 2021

04-12-2022 BALK – In het kader van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer hebben leden van agrarische collectieven, de bond van Friese Vogelwachten en vrijwilligers van LandschappenNL in 2022 weer op grote schaal tellingen uitgevoerd om het broedsucces van de grutto te bepalen. In totaal is er ruim 137.000 hectare gruttogebied gemonitord. Het aantal broedparen grutto’s was 4% minder dan in 2021.

Eind april tellen vrijwilligers het aantal gruttoparen en eind mei het aantal paren met kuikens om het broedsucces van de grutto te bepalen. In 2022 hebben leden van agrarische collectieven, de Bond van Friese Vogelwachten en vrijwilligers van LandschappenNL  in 532 gebieden in Nederland grutto’s geteld. Deze gegevens zijn opgenomen in de Boerenlandvogelmonitor en het registratiesysteem van de Bond van Friese Vogelwachten.

Er werden eind april ruim 10.500 broedparen geteld en eind mei ruim 7.000 gruttoparen met kuikens. LandschappenNL heeft de validatie van de tellingen uitgevoerd, zodat alleen correct uitgevoerde tellingen zijn meegenomen in de conclusie over het broedsucces van de grutto in 2022. De resultaten zijn in lijn met de slaapplaatsentelling, zoals die dit jaar uitgevoerd is door Sovon en Vogelbescherming Nederland.

Beheermonitoring geeft inzicht in waar het beheer goede resultaten oplevert en waar verbetering nodig is voor gebieden. Samenwerking tussen terreinbeherende organisaties, agrarische collectieven en vrijwilligers kan in veel gebieden tot een succesvol weidevogelbeheer leiden. De nieuwe periode van 2023 tot 2028 van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer biedt kansen voor aanpassingen in het beheer en meer focus op kwalitatief goed kuikenland, waarin de kuikens ongestoord op kunnen groeien, stelt LandschappenNL.

Van 1 mei tot 1 juli is er op elk moment geschikt kuikenland nodig voor de grutto en soorten als de kievit, scholekster en tureluur. Dit vraagt om een gebiedsgericht mozaïekbeheer van de graslanden in dat gebied. Greppel plasdras en extensieve beweiding zijn voorbeelden van maatregelen waarmee kuikens goed kunnen opgroeien. Wanneer hier meer op ingezet wordt, kan en moet het broedsucces de komende jaren voldoende zijn om de weidevogelpopulatie stabiel te houden.

Geef een reactie