Aandeel hernieuwbare energie in Nederland bedroeg 17% in 2023

09-06-2024 BALK – In 2023 was het aandeel hernieuwbare energie 17% van het totale energieverbruik in Nederland. Een jaar eerder was dit 15%. Deze stijging komt vooral doordat het verbruik van wind- en zonne-energie is gestegen. Het energieverbruik uit biomassa is licht gedaald. Het verbruik van hernieuwbare energie bedroeg 308 petajoule in 2023. Dat is 11% meer dan een jaar eerder. Het totale finale energieverbruik nam met 2% af naar ruim 1800 petajoule. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

In het nationale Energieakkoord uit 2013 was een doelstelling vastgelegd van 16% hernieuwbare energie in 2023. Dat is  gehaald. Eind 2023 zijn op Europees niveau nieuwe doelstellingen voor 2030 afgesproken. Gemiddeld moet dan minimaal 42,5% van het Europese energieverbruik hernieuwbaar zijn. Wat dat voor de Nederlandse doelstelling betekent is nog niet bekend.

Het verbruik van windenergie is in 2023 vergeleken met een jaar eerder met 25% toegenomen naar 96 petajoule. Daarvan werd ruim 40% geproduceerd door windmolens op zee en bijna 60% door windmolens op land. De toename van het verbruik van windenergie komt vooral doordat er veel nieuwe molens zijn bijgeplaatst. Op zee is de productiecapaciteit in 2023 met 55% toegenomen tot bijna 4 gigawatt. Op land nam de capaciteit met 10% toe tot bijna 7 gigawatt.

Het verbruik uit zonne-energie groeide in 2023 ten opzichte van het jaar daarvoor met 17% naar 73 petajoule. De belangrijkste oorzaak is de plaatsing van nieuwe zonnepanelen. De totale opgestelde capaciteit van zonnepanelen is vergeleken met een jaar eerder met 24% gestegen naar meer dan 24 gigawatt. Daarnaast was 2023 een bovengemiddeld zonnig jaar, maar minder zonnig dan 2022.

De grootste hoeveelheid hernieuwbare energie komt uit biomassa, zoals hout, mest of voedselresten. In 2023 was het verbruik van hernieuwbare energie uit biomassa 106 petajoule. Dat is ruim 3% lager dan in 2022. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er 31% minder biomassa is mee gestookt bij elektriciteitscentrales.

De hoeveelheid hernieuwbare energie uit biomassaketels voor elektriciteitsproductie bij bedrijven was 61% hoger dan in 2022. De reden voor deze stijging is dat van een groter deel van de ingezette biomassa is aangetoond dat deze voldoet aan de geldende Europese duurzaamheidscriteria.

De hoeveelheid onttrokken warmte via warmtepompen nam in 2023 vergeleken met een jaar eerder met 26% toe tot bijna 26 petajoule. Dat komt doordat er meer warmtepompen geïnstalleerd zijn. Eind 2023 was het totale verwarmingsvermogen van alle warmtepompen in Nederland bijna 16 gigawatt, 22% meer dan een jaar eerder.