Meer vraag naar sociale huurwoningen in Fryslân

14-05-2022 BALK – De vraag naar sociale huurwoningen is in de afgelopen vier jaar in Fryslân toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van het FSP. Dit onderzoek is mede op verzoek van WoonFriesland en de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) uitgevoerd. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat in Fryslân de vraagdruk het hoogst is in de stedelijke gebieden en het laagst in de kleinere kernen. In de stedelijke gebieden komen er gemiddeld tweemaal zoveel reacties op aangeboden woningen. Ook is de inschrijfduur daar langer. De gemiddelde inschrijftijd van de 25% meest actieve en geslaagde woningzoekenden in de periode 2019-2020 was 31 maanden. De doorstroom op de Friese sociale huurmarkt is historisch laag. Dit is vooral het geval bij de populaire grondgebonden woningen; de goedkopere gestapelde woningen komen vaker vrij voor verhuur. 

Gemeenschappelijke conclusies
Woningbouwcorporaties, huurdersverenigingen en gemeenten willen graag beter inzicht in de vraag naar sociale huurwoningen. In veel Friese gemeenten gebruiken corporaties daar eigen metingen met verschillende onderzoeksmethoden voor. Dat maakt het lastig om gemeenschappelijke conclusies te trekken. WoonFriesland en de Vereniging Friese Woningcorporaties (bestaande uit de corporaties Accolade, De Bouwvereniging, Dynhus, Elkien, Thús Wonen, Wonen Noordwest Friesland en Woningstichting Weststellingwerf) hebben daarom het FSP gevraagd om de vraag naar sociale huurwoningen in Fryslân te analyseren.  

Trends en ontwikkelingen
Het onderzoek is gedaan op basis van vier indicatoren: inschrijftijd, reactiegraad, slaagkans en mutatiegraad. De gegevens komen van acht woningbouwcorporaties in Fryslân en hebben betrekking op de afgelopen vier jaar. De meest recente resultaten over de afgelopen periode (2019-2020) worden vergeleken met de twee vorige metingen over de afgelopen vier jaar. Dit is een korte periode, waardoor de conclusies over de trends en ontwikkelingen beperkt zijn. De komende jaren wordt steeds jaarlijks een rapport uitgebracht. Zo krijgt de trend steeds meer zeggingskracht.  

Toegenomen vraagdruk
Over het algemeen is de vraagdruk op sociale huurmarkt in Fryslân de afgelopen vier jaar toegenomen. Dit blijkt uit de vier vraagdrukindicatoren. De gemiddelde inschrijftijd is gestegen, het aantal reacties per aangeboden huurwoningen is toegenomen, de slaagkans van woningzoekenden is afgenomen en de doorstroom is laag. De doorstroom in de sociale huurmarkt van Fryslân is wel iets hoger dan gemiddeld in Nederland. 

Regionale verschillen
Tussen gemeenten en regio’s verschillen, grote en kleine. Dat geldt voor alle vier indicatoren. Deels kunnen die verschillen verklaard worden vanuit de samenstelling van het lokale woningaanbod. Over het algemeen kunnen we stellen dat de sociale huursector ook in Fryslân onder druk staat en dat die druk afgelopen jaren vooral is toegenomen.