Kansen dichterbij voor een duurzaam aardgasvrij Balk

17-05-2022 BALK – Een warmtenet op basis van aquathermie en restwarmte van AVK Plastics kan financieel voordeel opleveren voor de inwoners van Balk. Dit blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd door IF Technology uit Arnhem. Maatwerk voor de verschillende deelgebieden is wel nodig. Ook om te kijken naar individuele aardgasvrije oplossingen met warmtepompen. Voor de verdere uitwerking blijft de steun van overheden belangrijk en de werkgroep gaat er vanuit dat de diverse overheden hun beleidsambities inhoud geven door via subsidies dit project te ondersteunen.

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt een collectief warmtenet op basis van aquathermie uit de Luts en restwarmte van AVK Plastics kansrijk voor belangrijke delen van Balk. Vooral rondom het centrum. Directeur Arno Kanters van AVK Plastics is blij met deze conclusie: “Het is mooi om te zien dat onze restwarmte die nu onbenut de lucht in gaat, bij kan dragen aan de haalbaarheid van een collectief warmtenet in Balk”.

In gebieden aan de rand van Balk zijn individuele oplossingen met warmtepompen meer geschikt, omdat de woningen hier verder uit elkaar liggen. “Ook hier willen we als werkgroep kijken of we via collectieve ondersteuning de individuele bewoners kunnen helpen om zo efficiënt tot oplossingen te kunnen komen”, zegt Tjeerd Osinga, bestuurslid van de Energiecoöperatie Gaasterland.

Zowel voor een collectief warmtenet als bij individuele oplossingen zijn investeringen van woningeigenaren nodig. Die investering betaalt zich al binnen 10 jaar terug ten opzichte van doorgaan met gas. Ook zijn er landelijke subsidies beschikbaar die benut kunnen worden. Voor de historische woningen rond de Luts en voor het industrieterrein is specifiek vervolgonderzoek nodig.

De werkgroep Warmtenet Balk[1] heeft de ambitie om voor 2030 tot een duurzame en aardgasvrije warmtevoorziening in Balk te komen. Balk is hiermee een van de vier aangewezen startdorpen in de gemeentelijke Warmtevisie. De deelnemers aan de werkgroep tekenden op 16 november 2021 een intentieovereenkomst om samen de mogelijkheden om aardgasvrij te worden te laten onderzoeken. Directeur Aart Rekers van woningcorporatie Dynhus: “Naast het feit dat wij ons bewust zijn van het belang voor ons klimaat staan voor ons de woonlasten met de energiekosten van de huurders centraal. Deze moeten beheersbaar blijven en het liefst zo laag mogelijk.”

Alle partijen van de werkgroep hebben zich gecommitteerd om een vervolg te geven aan het haalbaarheidsonderzoek. Hierin worden de uitkomsten per deelgebied verder uitgewerkt, inclusief de financiële effecten voor individuele huishoudens. De werkgroep start een intensief proces samen met de inwoners en ondernemers van Balk via onder andere bijeenkomsten, een projectwebsite en nieuwsbrieven. Ook kunnen inwoners zich voor een klankbordgroep via de website van de Energiecoöperatie Gaasterland aanmelden. Uiteindelijk beslist iedereen zelf of, wanneer en hoe men aardgasvrij wil worden.

De Werkgroep Warmtenet Balk bestaat uit de Energiecoöperatie Gaasterland, woningcorporatie Dynhus, gemeente De Fryske Marren, AVK Plastics, Plaatselijk Belang Balk Vooruit en de ondernemersvereniging Eigen Haard / De Stikke

Geef een reactie