Internetconsultatie over beëindigingsregelingen voor de veehouderij

12-05-2022 BALK – Het ministerie van LNV werkt aan twee regelingen voor veehouders die op vrijwillige basis willen stoppen. Het betreft de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties en de tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging. Voor beide regelingen is een internetconsultatie gestart die loopt tot 12 juni.

Met de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders hun bedrijf of een locatie ervan vrijwillig en met subsidie beëindigen. De te verlenen subsidie bestaat uit een marktconforme vergoeding van 100% voor de door te halen productierechten én een vergoeding van 100% voor het waardeverlies van de productiecapaciteit.

Ter vergelijking: in het kader van een eerdere beëindigingsregeling, de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen, werd 65% van het waardeverlies van de productiecapaciteit vergoed. Volgende openstellingen van de voorliggende regeling zullen per definitie minder aantrekkelijk zijn.

Het betreft een generieke regeling om stikstofdepositie te verminderen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten melkvee-, varkens- en pluimveehouders voldoen aan een landelijke drempelwaarde voor stikstofdepositie. Er wordt een online tool ontwikkeld zodat ondernemers kunnen zien of zij aan de drempelwaarde voldoen.  

Naast een generieke regeling, is maatwerk nodig, gericht op bedrijfslocaties die voor een specifiek Natura 2000-gebied de grootste depositiebelasting opleveren. De tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen geeft provincies de mogelijkheid om deze bedrijven gericht aan te kopen of te laten beëindigen. Het gaat om veehouderijbedrijven die een relatief hoge stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden veroorzaken. Door deze bedrijven  gericht aan te kopen of te beëindigen kunnen provincies doelgericht stikstofdepositie verlagen daar waar dat het hardst nodig is.

Alle veehouderijsectoren kunnen deelnemen aan deze tweede regeling. Een belangrijke voorwaarde is dat de depositie vanuit een veehouderijbedrijf op een overbelast Natura 2000-gebied groter is dan de drempelwaarde voor dat betreffende gebied. Ook voor deze regeling komt er een online tool zodat ondernemers kunnen zien of zij voor een Natura 2000-gebied aan de drempelwaarde voldoen en daarmee in aanmerking komen voor deelname.

Beide stoppersregelingen zijn nu als concept vastgesteld. Via twee aparte online consultaties kunnen belanghebbenden hun reacties, ideeën of voorstellen over de conceptregelingen delen met het ministerie van LNV. Beide internetconsultaties lopen van 10 mei tot 13 juni.