Friese zorgsector en burgers kijken naar toekomst

14-05-2022 BALK – De zorg in Fryslân zal in de komende jaren anders georganiseerd worden. Daarover waren de 175 deelnemers aan de conferentie ‘Anders omgaan met Gezondheid’, die georganiseerd werd vanuit de bestuurstafel Seker en Sûn, het unaniem eens. Door organisaties in zorg en welzijn, regionale en lokale overheden en andere betrokkenen werden knelpunten en ideeën gedeeld. Om zo met elkaar te zorgen voor meer preventie, betere zelf – en samenredzaamheid en vooral: het zorgen voor bewustzijn bij de Friezen dat zij zelf aan zet zijn om het leven gezond en sociaal in te richten.

We staan samen voor een grote opgave: de zorg en ondersteuning die we tot nu toe gewend zijn te krijgen, zullen in de toekomst niet in dezelfde vorm beschikbaar zijn. Dat komt door de stijgende zorgvraag en het tekort aan arbeidskrachten. Nu al heeft Fryslân een tekort aan 2.100 medewerkers in de zorg. “Dat aantal zal binnen tien jaar oplopen naar 6.700”, verwacht Martin van Iperen, directeur van Zorgplein Noord.

Een eenvoudige oplossing bestaat niet, aldus Marleen Dirkzwager- Kraaij, arts en lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Maar leidende principes voor houdbare zorg zijn er wél. ”Onze mindset is de grootste stap. We moeten veel opener, vaker en eerlijker het gesprek voeren. Wanneer heb je kwaliteit van leven, wanneer voert het te ver constant zware zorg te bieden en hoe gaan we onze maatschappij zo inrichten dat we naar elkaar om kunnen zien? En, werk alsjeblieft niet vanuit wantrouwen maar vertrouwen.”

Dat werd beaamd door een geëmotioneerde ambulanceverpleegkundige. ‘Wij reanimeren nu mensen op zeer hoge leeftijd. Rijden rondjes met kwetsbare ouderen omdat er geen plek is. We voeren niet het gesprek over een goede laatste fase van het leven. En de helft van de tijd zijn we bezig met verantwoorden en administratie. We gaan er in de zorg aan kapot.’

Gedeputeerde Douwe Hoogland deelt, als voorzitter van de bestuurstafel Seker en Sûn, de zorg om de toekomst: “Krekt dêrom bin ik grutsk op it resultaat fan dizze dei. Dizze minsken fiele de urginsje én nimme ferantwurdlikheid om de kwaliteit fan libben yn Fryslân op peil te hâlden.” Niet eerder werd op deze manier binnen de provincie denkkracht gebundeld en omgezet in concrete acties.

Zo bleek er breed behoefte aan een bewustwordingscampagne waarin we elkaar uitdagen om na te denken én in gesprek te gaan over de moeilijke vragen die nu voor liggen. Zoals: Wat is goede zorg in tijden van schaarste? Wat kan ik daar zelf in betekenen? Eerder en beter voorbereiden op het ouder worden vinden de deelnemers van belang, maar blijkt lastig. Zo ontstond het idee voor een zilveren doos als senior variant op de blijde doos die zwangeren krijgen om zich op hun nieuwe levensfase voor te bereiden.