Een belofte aan biodiversiteit en landschap

15-05-2022 BALK – Op woensdag 11 mei kwamen partners en geïnteresseerde partijen samen voor de gezamenlijke aftrap van het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân 2022. De dag stond in het teken van het jaarplan voor 2022. Ook is de deelname van het Fryske Herstelprogramma aan het landelijke Deltaplan Biodiversiteit ondertekend en werd er een belofte aan natuur en landschap gedaan. 

Gemeenten, waterschap, natuur- landbouw- en milieuorganisaties, biodiversiteitsinitiatieven en andere geïnteresseerden werden bijgepraat over de stand van zaken van het jaarplan en de lancering van het platform www.biodiversiteit.frl, waar de komende tijd aan gewerkt wordt. Ook waren er workshops en excursies, was er ruimte om te netwerken en kwamen er een paar verrassingsperformances voorbij.
Gedeputeerde Douwe Hoogland opende de dag na de zonsopgangwandeling: “It is moai dat der sa’n omtinken is foar it bioferskaat. Dat is wichtich en nedich.”

Belofte foar in Nije Maitiid
Op de middag werd, namens vertegenwoordigers van de Fryske bevolking, een belofte gedaan aan de natuur en het landschap, tijdens een symbolische bruiloft tussen mens en natuur. Een Belofte foar in Nije Maitiid. Boer Sjoerd Miedema brengt deze belofte, dwars door Fryslân, met paard en wagen van Oosterwolde naar Tresoar in Leeuwarden. Op 12 mei, Alde Maaie, komt Miedema aan bij Tresoar waar de exposite Atelier Natuerlik Fryslân 2050 wordt geopend en de belofte in de expositie komt te hangen. Alde Maaie is de dag waarop vroeger contracten op landerijen werden vernieuwd en rondom die datum werd van oudsher veel getrouwd. Daarom is de insteek om de beloftes aan de natuur en het landschap ieder jaar op deze dag te vernieuwen. De kinderburgemeester van Leeuwarden ontvangt de belofte, als vertegenwoordiger van de toekomst.

Herstelprogramma
Met het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân zetten de verschillende partners in op het versterken van de biodiversiteit in de provincie. Om voor een beter leefgebied te zorgen voor kwetsbare soorten zoals de otter, de noordse woelmuis, weidevogels zoals de grutto, maar ook bijzondere kikkersoorten, libellen, vissen en insecten. Door kennis te ontwikkelen, bestaande kennis over biodiversiteit te delen en door in te zetten op educatie.

Daarnaast gaat het om het leggen van verbindingen tussen bestaande en nieuwe initiatieven – in contact en samenwerking – maar ook door verbindingen in het veld, bijvoorbeeld via bermen. Er wordt verder ingezet op natuurinclusief werken: het integreren van biodiversiteit en de aandacht daarvoor in andere opgaven die in Fryslân spelen, zoals de energietransitie en woningbouw en -renovatie. Dit programma wordt per jaar uitgewerkt in een jaarplan met concrete acties, zoals het maken van een handreiking over bodembiodiversiteit of het ontwikkelen van insectenprojecten. Voor het Herstelprogramma is 2,7 miljoen euro beschikbaar tot en met 2023.